Author Topic: 5. TRIẾT VĂN  (Read 4957 times)

ngọn đèn chơn lý

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 229
    • View Profile
5. TRIẾT VĂN
« on: January 23, 2011, 12:57:34 AM »
TRIẾT-VĂN

              - Tin hồng:
                                         - Tin: Trông cậy vào.
                                         - Hồng: Chim hồng (ngỗng trời) loài chim to bay cao và xa.
                                         - Tin hồng: do chữ Hồng Tín là tin vui, thơ từ gởi đi, khi xưa chim hồng được dùng mang thơ đem đi.  Điển này dùng để chỉ về tin vui, từ đời xưa người ta bắt chim nhạn, chim hồng cột thơ vào chân dặn chim bay tới đâu mới mang thơ cho người đó có khi người ta nuôi chim nhạn để nhắn tin qua lại với nhau).
“Lắng tai nghe được tin hồng”
                      Tích xưa đời vua Hán Võ Đế bên tàu, cho Tô Võ đi sứ sang nước Hung Nô, hay còn gọi là Pợ Hô tức là nước Mông Cổ ngày nay ở phía Bắc Trung Quốc là nước có dân du mục không có nhà cửa, từ nhỏ lớn trai gái đều tập bắn cung cởi ngựa, đánh giặc không có nơi ở nhứt định. Hai bên bàn bạc không thoả thuận nên vua Hung Nô bắt Tô Võ ở lại không cho về nước. Hàng ngày phải đi chăn dê, cho vua Hung Nô. Suốt mười tám năm Tô Võ ở trong rừng ngày coi dê tối che lều ngủ. Có lần bệnh ngất xỉu được Vượn cái cứu sống. Và sau đó săn sóc cho Tô Võ nên có tình nghĩa Tô Võ ở với con Vượn rừng suốt mười năm. Nên sau nầy người ta viết truyện Tô Võ chăn đê có vợ người rừng là con vượn. Suốt hơn mười năm khổ sở đói khát. Tô Võ một hôm bắt con chim nhạn và viết lá thơ cột vào chân và dặn nhạn bay về Kinh Thành vua Phương Nam cho vua Hán.
   Quả nhiên linh tín chim cũng rất hay, bay về Thượng Lâm. Kinh Đô Hán Võ Đế đáp xuống quân nhận được thơ mới biết được Tô Võ còn sống và đang chăn dê cho Hung Nô. Vua cử binh mã đem đi đánh Hung Nô. Hung Nô điều đình và trả Tô Võ về nhà Hán thì đã đúng 18 năm tuổi. Vua hỏi Tô Võ sống bằng cách nào. Tô Võ đáp rằng đói thì ăn trái cây, lá cây, củ cây, rễ cây, còn khát thì uống nước mù sương, nước mưa. Suốt mười tám năm trời, vua khen tặng là trung thần, phong quan tước và do đó nhiều người đều biết chuyện Tô Võ chăn dê.
« Last Edit: January 27, 2011, 08:24:22 AM by ngọn đèn chơn lý »