Author Topic: 05 NGHI THỨC TÔN GIÁO  (Read 2581 times)

ngọn đèn chơn lý

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 229
    • View Profile
05 NGHI THỨC TÔN GIÁO
« on: June 20, 2012, 07:53:26 AM »
NGHI THỨC TÔN GIÁO

1.   Trước hết: Hướng về ba ngôi thờ tôn kính…kỉnh lễ ….kỉnh
2.   Kế đến: Hướng về oai linh Đức Thầy…kỉnh lễ…kỉnh
3.   Tiếp theo: 1 phút tưởng niệm giác linh cố Đức Ông và Đức Bà, một phút tưởng niệm bắt đầu…..thôi.
4.   Kế tiếp theo: 1 phút tri niệm các anh linh chiến sĩ đã hiến thân vì phật pháp, vì Tổ Quốc…1 phút tri niệm bắt đầu…thôi.
5.   Sau cùng: mời xá 3 xá thống nhất.
6.   Kính mời quý vị đồng an tọa