Author Topic: 055 CHU RAN  (Read 3404 times)

ngọn đèn chơn lý

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 229
    • View Profile
055 CHU RAN
« on: August 13, 2012, 11:43:21 PM »
           CHỮ RÁN
       TRONG GIÁO LÝ PGHH
     DÀN-BÀI: TÓM TẮT

I. MỞ-BÀI:
II. THÂN-BÀI:
   A. CHỮ RÁN NGHĨA LÀ GÌ?
   B. NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI THỰC HIỆN
      1. RÁN ĂN CHAY
      2. RÁN CÚNG LẠY
3. RÁN LÀM LÀNH
4.  NIỆM PHẬT
5. RÁN HÀNH BÁT CHÁNH ĐẠO
      6. RÁN LÀM THEO BỐN ĐẠI ĐỨC CỦA PHẬT
7. RÁN NHẪN NHỤC
8. RÁN XÉT MÌNH
9. RÁN TÌM LẠI CHÂN TÁNH CỦA MÌNH
   C. NHỮNG KẾT QUẢ THÀNH CÔNG 
      1.  KẾT QUẢ Ở HIẸN TẠI:
         - ĐƯỢC THẦN KHÂM QUỶ PHỤC
-  ĐƯỢC THẦY ỦNG HỘ
- ĐƯỢC THẦY TẾ ĐỘ
      2. KẾT QUẢ Ở TƯƠNG LAI
         - ĐƯỢC VỀ ĐỜI THƯỢNG NGUƠN THÁNH ĐỨC
- ĐƯỢC VÀO HỘI LONG HOA
         - ĐƯỢC VỀ CÕI CỰC LẠC
- ĐƯỢC GẶP PHẬT GẶP THẦY
III. KẾT-BÀI:
      - THẦY NHẮC NHỞ
      - KHUYẾN KHÍCH


        
CHỮ RÁN
       TRONG GIÁO LÝ PGHH
DÀN-BÀI: MỞ RỘNG VÀ CHỨNG MINH
I. MỞ-BÀI: Khái quát tiêu đề:
34 “…Đạo rải khắp năm canh tỏa bút,
        Dạy tận-tường chẳng chút nào sai.
Cổ nhơn tích để phân bày,
   Đường chơn nẻo chánh âu ai rán tầm…”
168“…Khuyên bổn-đạo rán tầm nẻo chánh.
Chừng lập Hội xác-thân mới rảnh,
   Nếu không thời khó thấy Phật Trời…”
58 “…Đời còn chẳng có bao lâu,
   Rán lo tu-niệm đặng chầu Phật-Tiên…”
804“…Khổ đà đi đến như tên,
   Rán lo tu-niệm tìm nền vinh-hoa…”
II. THÂN-BÀI:
   A. CHỮ RÁN NGHĨA LÀ GÌ?
      Rán: Cố gắng, tận lực, đem hết tài của mình ra làm.

   B. NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI THỰC HIỆN
Rán kiếm chỗ tầm Tiên lánh tục,
162   Người ở đời phải được lòng trong.
Biển hồng-trần sớm gội cho xong,
164   Ngày lập hội mới mong trở lại.
      
1. RÁN ĂN CHAY
122”…Trong tam giáo ân-cần mở Đạo,
    Trường ngoại bang phục đáo như xưa.
Phật Tiên vận-chuyển lọc-lừa,
   Chúng-sanh rán nhớ muối dưa hội nầy…”
103 “…Khuyên sanh-chúng rán ghi mối đạo,
    Lòng hằng lo ngay thảo nghe con.
Tương dưa giữ phận cho tròn,
   Cuối niên Thân-Dậu mất còn sẽ phân…”
      
2. RÁN CÚNG LẠY
34 “…Nhỏ to lời lẽ chớ quên,
   Rán mà nguyện vái đặng đền ơn sâu…”
468 “…Phải qui căn cùng nhau hội hiệp,
   Rán mau chơn mới kịp Đạo mầu.
Sớm với chiều gắng chí nguyện-cầu,
   Thì sẽ được Tòa-Chương dựa kế…”

3. RÁN LÀM LÀNH
 “…Bá-gia phải rán làm lành,
   Niệm-Phật cho rành đặng thấy Thần-Tiên…”

4.  RÁN NIỆM PHẬT
404 “…Môn Tịnh Độ là phương cứu-cánh,
   Rán phụng-hành kẻo phụ Phật xưa…”
455 “…Rán trì-tâm tưởng-niệm canh thâu,
   Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp.
Việc biến chuyển Thiên-Cơ rất gấp,
   Khuyên chúng-sanh hãy rán tu-hành.
Cầu linh-hồn cho được vãng-sanh,
   Đây chỉ rõ đường đi nước bước.
107 “…Niệm Di-Đà rán niệm cho rành,
   Thì mới được sống coi Tiên-Thánh…”
115 “…Được thảnh-thơi nhờ chữ Nam-Mô,
   Khuyên bổn-đạo rán mà trì-chí…”
   (Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình, lúc cầu-nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm).
Nam-Mô A-Di-Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc.
5. RÁN HÀNH BÁT CHÁNH ĐẠO
55 “…Câu bát-chánh rán mài chạm dạ,
        Tứ mục-điều người khá hành y.
Muôn thu thiên định nhứt kỳ,
   Hạ-nguơn sắc-lịnh khai kỳ Long-Hoa…”
6. RÁN LÀM THEO BỐN ĐẠI ĐỨC CỦA PHẬT
Chư Phật có bốn đại đức. Vây ta niệm danh-hiệu Phật để nhớ  Phật và rán sức làm theo bốn đại đức của Phật đặng ngày sau chứng quả như Ngài.
52“…Trong buổi khổ mau mau tránh khổ,
    Rán tầm vào đến chỗ an cư.
Học câu hỉ-xả đại từ,
      Nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần.

7. RÁN NHẪN NHỤC
201 “…Đây khuyên đó đắng cay rán chịu,
           Mặc người trên bận-bịu chẳng phê.
      Muốn cho thân vượt khỏi lề,
   Cắm sào trì chí một bề lo tu.
27 “…Rán nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn,
   Dạ thưa quan  chức phận làm dân.
72 “…Tín-nữ thiện-nam gìn mối Đạo,
   Dầu cho lăn-lóc rán kiên-trinh.
5 “…Đó rán trì lòng ẩn-nhẫn qua,
            Thì-giờ hạnh-phúc có đâu xa.
Ngày nay sư-đệ tuy xa cách,
Trời Phật ban cho sẽ hiệp-hòa.
293 “…Chữ nhu ta học âm-thầm,
            Ai là người trí rán tầm cho ra.
   
8. RÁN XÉT MÌNH

Ai ai cũng rán xét mình,
578   Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài.

Câu phú-quí Ngài không màng-ước,
304   Chữ bồ-đề như cội bá-tòng.
Rán dưỡng nuôi chữ đó trong lòng,
306   Thì là được định chừng diệu-quả.


Để thoát chỗ luân-hồi bỏ cuộc đời  lầm-than hoạn-họa, hãy rán tưởng-niệm phương-pháp hành Đạo bỏ các điều phù-phiếm ghi nhớ công-lao Đức Phật đối với quần-sanh, bia-tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng xác-thân do tứ-đại (đất, nước, lửa, khí) tạo  thành và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan-rã. Đặng vậy; ta mới bỏ được các sự xúc-động, các mối dục-tình tránh điều lụy-khổ do nó gây nên.
      
9. RÁN TÌM LẠI CHÂN TÁNH CỦA MÌNH
Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm,
32   Phật cũ ngày xưa hãy rán tầm.

Từ đây hay ốm hay đau,
228   Rán tu đem được Phật vào trong tâm.

Khó tìm cho gặp Chủ-Nhơn-Ông,
112   Còn ẩn lánh nơi vòng sanh-chúng.
Ai mê tâm nghe qua không phủng,
114   Rán suy tầm đặng mở tánh linh.
Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh,
116   Thì cũng thấy bổn lai diện mục.

Phải bền lòng chặt nẻo sắt đinh,
096   Rán kiếm chữ bất sanh bất diệt.


   C. NHỮNG KẾT QUẢ THÀNH CÔNG 
      1.  KẾT QUẢ Ở HIẸN TẠI:
         -  ĐƯỢC THẦN KHÂM QUỶ PHỤC
Rán tu cho quỉ  khiếp thần khâm,
414   Được tâm phát Bồ-Đề vững chắc.

   Di-Đà lục-tự rán ghi,
166   Niệm cho tà-quỉ vậy thì dang ra.
-  ĐƯỢC THẦY ỦNG HỘ
Cần hiểu cái lý vô-ngã của nhà Phật. Hãy rán sức thi  hành sẽ có Thầy  ủng-hộ.
         
- ĐƯỢC THẦY TẾ ĐỘ
Ngày nay thế-cuộc đổi xây,
110   Rán lo tu niệm đặng Thầy cứu cho.

Hát kêu bớ kẻ giàu sang,
810   Rán lo làm phước làm doan mới là.
   Đến lâm cảnh khổ có Ta,
812   Với lịnh Phật Bà cứu-vớt giùm cho.
            
      2. KẾT QUẢ Ở TƯƠNG LAI
         - ĐƯỢC VỀ ĐỜI THƯỢNG NGUƠN THÁNH ĐỨC

Trên Bảy-Núi còn nhiều báu lạ,
034   Rán tu tâm dưỡng tánh coi đời.

Ai muốn gần bệ ngọc các lân,
194   Thì phải rán lập thân nuôi chí.

Tu-hành tâm trí rán trì,
254   Sau nầy sẽ thấy việc gì trên mây.

Khuyên dân lòng chớ có sờn,
446   Rán tu thì được xem đờn trên mây.

Muốn xem được Phật được Trời,
600   Thì là phải rán nghe lời dạy răn.

- ĐƯỢC VÀO HỘI LONG HOA

Mong cầu gặp Phật hội Long-Hoa,
06   Con rán trì  tâm niệm Phật Đà.
Xét lại xác Thầy xưa  cũng  hoại,
08   Thân phàm bỏ lại thế-gian mà!
Đến hội trăm quan còn hiện được,
10   Thì ra xác thịt có cần đâu?
Khuyên con nghĩ cạn đừng ưu-lự,
12   Mượn chước huyền-cơ giải mạch sầu.

Rày mừng gặp đặng lúc ban ân,
30   Duyên trước ngày nay mới có phần.
Hãy rán dặn lòng lo trung hiếu,
32   Đến chừng gặp hội có Tiên, Thần.
- ĐƯỢC VỀ CÕI CỰC LẠC
Cảnh Tây-Thiên báu ngọc đầy lầu,
180   Rán tu-tỉnh tìm nơi an dưỡng.

Mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ-điển,
42   Đặng nhơn sanh kiến cảnh thái bình hòa.
Ngỏ lời khuyên nhơn loại khắp gần xa,
44   Rán tu tỉnh hưởng đời chung Cực Lạc.

Tây-Phương Cực-Lạc Phật hằng-hà,
10   Ta rán bền lòng Phật chẳng xa.
Trong cõi trần-mê còn mong đợi,
12   Thấy Phật trì tâm đến năm gà.
Thế nên hãy nghĩ đến  người cũng như mình nghĩ đến mình, hãy dẹp lòng vị-kỷ tham-lam, lo vun-trồng phước đức, bố-thí kẻ nghèo hèn, rán công-phu sám-hối để có thể yên vui nơi miền Cực-Lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần nầy.


- ĐƯỢC GẶP PHẬT GẶP  THẦY
Bôn Nam tẩu Bắc tảo-tần,
140   Chúng-sanh rán nhớ thì gần cùng ta.

Đời xuất Thánh tỏ bày câu tiêm tất,
66   Rán giữ gìn kẻo mất giống hiền xưa.
Những thói hư tật xấu phải răn chừa,
68   Sau sẽ thấy người xưa tường tận mặt.

Võng dù sao chẳng rán mà tu,
22    Gặp đặng người xưa phước bổ bù.

Rán tỉnh tâm dẹp được lòng tà,
192   Thì được thấy Phật Tiên Thần Thánh.

III. KẾT-BÀI:
      - THẦY NHẮC NHỞ
Rán nghe lời dạy của Thầy,
476   Để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra.

Mùi đạo diệu chúng dân rán kiếm,
712   Trễ thời kỳ khó gặp đặng Ta.

Nghèo thời cũng rán cháo rau,
72   Chớ đừng gian-xảo ngày sau thanh-nhàn.

      - KHUYẾN KHÍCH
      -
Chữ Tập-Đề nay đà mở cửa,
696   Để đem vào khuôn-khổ người hiền.
Rán cực lòng một bước đầu tiên,
698   Sau mới được làm nên Phật-Thánh.

Trong một giáp ân-cần suy tính,
108          Muốn làm hiền  rán nhịn đừng than.

    Phải rán tu đặng mà chết,
10   Chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu.

Nữ nam muốn rõ âm-hao,
768   Rán trau đức-hạnh ngày sau sẽ tường.PHUÏ THEÂM: (CHÖA XEM LAÏI)
-   LAØM HIEÀN
Dương-trần phải rán làm hiền,
868   Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân.
      - LAØM TROØN NHÔN ÑAÏO
Hồng-trần biển khổ thấy rồi,
250   Rán tu nhơn-đạo cho tròn mới hay.

Ở chòm-xóm đừng cho nhơ-bợn,
202   Rán giữ gìn phong-hóa nước nhà.
Câu tam-tùng bọn gái nước ta,
204   Chữ hiếu-nghĩa kẻ trai cho vẹn.

Rán giữ gìn luân-lý tam cang,
384   Tròn đức-hạnh mới là báu quí.

Bá-gia kẻ thấp người cao,
566   Hiền-thần hiếu-nghĩa rán trau cho rồi.

Trai với gái rán coi sử sách,
496   Đứng trung-thần với kẻ tiết-trinh.
Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh,
498   Chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt.

Rán bắt chước làm theo Phật Thánh,
528   Nếu thiệt người thì biết thương người.

Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh-tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải ta rán chăm-chỉ nghe lời, chớ nên xao-lảng, làm phiền lòng cha mẹ.

Chẳng thế ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh-hoạn ốm-đau, gây sự hòa-hảo trong  đệ-huynh, tạo hạnh-phúc cho gia-đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa-mãn. Rán cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước-thọ. Lúc cha mẹ quá-vãng, hãy tu cầu cho linh-hồn được siêu-thăng nơi miền Phật cảnh thoát đọa trầm-luân.

      - DIEÂM CHUÙA KÍNH VÌ
Diêm-phù chơn Chúa chọn người tu,
14   Hành phạt ác-hung chốn cửa tù.
Tiếp-nghinh những kẻ lòng nhơn-đức,
16   Hỡi bớ dương-trần hãy rán tu.
Rán tu vẹt phá đạo lu-bù,
18   Thấy chúng đời nầy lạc chữ tu.
Sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý,
20   Một ngày hội-hiệp hết mờ lu.
- TRÔÛ LAÏI CÖÙU VÔÙT CHUÙNG SANH
Rán tu đắc Đạo cứu Cửu-Huyền,
2   Thoát chốn mê-đồ đến cảnh Tiên.
Ngõ đáp ơn dày công sáng-tạo,
4   Cho ta hình vóc học cơ-huyền.

Rán nghe lời của kẻ Khùng-Điên,
136   Phật, Tiên, Thánh hãy nên trọng-kỉnh.

Có thân thì rán giữ lấy thân,
176   Để đến việc ăn-năn chẳng kịp.

Việc giả-dối từ đây nên lánh,
380   Bổn-đạo ôi! hãy rán sửa mình.
Cuộc dạy đời Ta lắm công-trình,
382   Làm chẳng trọn uổng thay một kiếp.

Trong bổn-đạo cùng là sư vãi,
488   Rán bền lòng cho được hiền từ.
Hết khổ-lao thì đến vui cười,
490   Chừng đó mới phỉ-tình nguyện-ước.

Câu đạo-đức bay mùi thơm lạ,
736   Muốn nếm thì phải rán sưu-tầm.

Ngôn-từ đạo hạnh ý Thầy khuyên,
770   Hạnh đức ân-cần rán tập chuyên,
Thất-tổ Cửu-huyền nơi chín suối,
772   Mỉa-mai xa lánh sáu đường duyên.

Người bỏ hết các sự rầu buồn, các điều tà vạy, dẹp lục-căn, lục-trần và rán làm cho tinh-thần được thêm sáng-suốt, rèn luyện các đức-tánh cho thiện-mỹ: yên-tịnh, hỉ-lạc nghiêm-trang, quyết gắng công phu, một lòng bước tới Niết-Bàn đặng có tế-độ chúng-sanh thoát khỏi luân-hồi quả-báo.
Cuộc biến động nay mai nguy ngập,
308          Một hội nầy rán lập thân danh.
Kìa kìa các bực công khanh,
310   Miễu son tạc để đành rành chẳng sai.
Đất với nuớc hậu lai vinh-diệu,
312   Đạo lo tròn yểu-điệu tấm thân.
Một câu quân lý tứ ân,
314   Ta đừng phai-lợt phong-thần bảng ghi.

Tín-đồ cùng các chư-tăng,
094   Từ rày sắp đến nói năng  chọn lời.
   Bớt phiền bớt não cuộc đời,
096   Rán nghe lời dạy vậy thời hành y.

Phật Tiên thương hết cả nhơn sanh,
54   Tu tỉnh trì tâm đạo rán hành.
Chớ lấy sự sầu gieo não trí,
56   Để Thầy an ổn dẫn quần-sanh.

Chốn Phật đường rán trau đức-hạnh,
046   Phải bền lòng mới rảnh trần-ai.
Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài,
048   Khó gặp chữ không không mà có.

Vinh-hoa cũng phải rán công-phu,
18   Tìm kiếm mà coi sấu hóa cù.
Kiếp trước ông cha làm đức cả,
20   Ngày sau con cháu rán lo tu.
* * *
Đó rán tầm đường đến cảnh Tiên,
2   Thú vui phong-nguyệt lắm ưu-phiền.
Lòng phàm rửa sạch niềm nhân-ngã,
4   Phước Phật trau-giồi kết thiện-duyên,

Dứt mê-tâm dứt điều hờn ghét,
276   Rán cần chuyên niệm Phật làm lành.
Thường trau-giồi chí-hướng cao-thanh,
278   Cho khỏi thẹn con lành Phật-Giáo.

“…Các Đạo tà mưu khéo âm-thầm,
738   Dân rán tránh kẻo lâm mà khổ.
Chúng nó xuống khuyên-răn nhiều chỗ,
740   Dùng phép mầu lòe mắt chúng-sanh.
Ai ham linh theo nó tập-tành,
742   Sa cạm-bẩy khó mong sống sót…”
Nam-mô miệng niệm lòng lành,
336   Bá-gia phải rán biết rành đường tu.