Author Topic: 0038. AI THAU AI CHÌ  (Read 3404 times)

ngọn đèn chơn lý

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 229
    • View Profile
0038. AI THAU AI CHÌ
« on: January 11, 2011, 08:43:29 PM »
AI THAU AI CHÌ ( thành ngữ ) 
                 Ai thau ai chì: Thau là loại đồng pha kẽm. Chì là kim loại màu xám, dễ chảy hơn. Thau có giá trị cao hơn chì. Đây chỉ ngày lập đời sẽ có cuộc chọn lọc để biết rõ ai giả ai thật.
314 “…Lập đời mới biết thấp cao,
Bây giờ chưa biết ai thau ai chì…”(Quyển nhất)